Προβολή ΘέματοςΠεριεχόμενο   Λύση-Απάντηση   Πληροφορίες

Δίνεται η ευθεία ε: y+x=β η οποία τέμνει τον άξονα x’x  στο  σημείο A(2,0). Έστω Β το σημείο τομής της ευθείας με τον άξονα y’y.

α) Να βρεθούν τα μήκη των πλευρών ΟΑ, ΟΒ, ΑΒ του τριγώνου ΟΑΒ, όπου Ο η αρχή των αξόνων.

β) Να βρεθεί το εμβαδόν του τριγώνου ΟΑΒ.